O nas

Czym jest projekt „Digital Brain”?

„Digital Brain” to projekt digitalizacji, gromadzonych od przeszło pół wieku, zasobów Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska naukowego i medycznego, przy współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Ministerstwem Cyfryzacji, powołano do życia projekt o nazwie Digital Brain. Stosując nowoczesne rozwiązania technologiczne i informatyczne stworzyliśmy narzędzie umożliwiające otwarty dostęp do zasobów „Digital Brain” z każdego miejsca na świecie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu to 7 374 959,91 zł, z czego 6 241 428,57 zł to środki unijne, a reszta 1 133 531,34 zł pochodzi z budżetu państwa. Głównym celem przyświecającym autorom projektu było stworzenie cyfrowej bazy skolekcjonawenego materiału archiwalnego Zakładu Neuropatologii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Dzięki takiej formie szerzenia wiedzy, naukowcy, lekarze i wszyscy zainteresowani będą mieli łatwy dostęp do materiału naukowo-dydaktycznego.

W zasobach Instytutu Psychiatrii i Neurologii znajduje się ogromny, unikalny zbiór mózgów Zakładu Neuropatologii obejmujący materiał gromadzony od 1952 roku do chwili obecnej jest przezkolejne pokolenia neuropatologów. Archiwizację fragmentów mózgów zainicjowała wybitna polska neuropatolog, prof. Ewa Osetowska.

Kolekcja obejmuje zbiór fragmentów mózgów utrwalonych w zbuforowanym roztworze formaliny, bloczki parafinowe, preparaty histologiczne i immunohistochemiczne oraz protokoły neuropatologiczne z kilkudziesięciu jednostek chorobowych. Mózg przeznaczony do diagnostyki neuropatologicznej zostaje umieszczony w zbuforowanym roztworze formaliny w celu utrwalenia. Sekcja utrwalonego mózgu przeprowadzana jest metodą Spielmeyera. Podczas sekcji mózgu został sporządzony protokół badania neuropatologicznego wraz z wykazem pobranych wycinków mózgu. Do protokołu badania neuropatologicznego zostały dołączone dane kliniczne i patologiczne. Pobrane fragmenty mózgu zostały zatopione w parafinie. Skrojone 5-8 μm preparaty zostały zabarwione metodami histologicznymi oraz metodami immunohistochemicznymi przy użyciu odpowiednich przeciwciał. Po wykonaniu diagnostyki mikroskopowej fragmenty mózgów, bloczki, preparaty i protokoły badania neuropatologicznego zostają zarchiwizowane. Całość stworzyła zasoby o unikalnych charakterze, które są gotowym materiałem do dalszych badań. Wyjątkowy charakter zasobów Instytutu Psychiatrii i Neurologii polega na ogromnej ilości przypadków wraz z dokumentacją medyczną i obecności wielu rzadkich jednostek chorobowych.

„Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”. Umowa nr POPC.02.03.01-00-0042/18-00.

Jakie korzyści niesie ze sobą stworzenie platformy cyfrowej?

Udostępnione zasoby nauki będą cennym materiałem dla lekarzy analizujących przypadki medyczne, studentów podnoszących swoją wiedzę, naukowców poszukujących czynników patogenetycznych, prowadzących badania nad nowymi biomarkerami i terapiami w jednostkach chorobowych.

Dla ośrodków naukowo-badawczych i medycznych projekt Digital Brain oznacza większy dostęp do bazy naukowo-dydaktycznej. Natomiast dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii oznacza to wzmocnienie pozycji jako ośrodka specjalizującego się w rozwijaniu nowych metod leczenia i podniesienie świadomości w otoczeniu naukowo-medycznym na temat chorób objętych badaniami.

Do kogo kierowany jest projekt?

Platforma Digital Brain powstała przede wszystkim z myślą lekarzach, naukowcach różnych specjalności, psychologach, studentach, dziennikarzach popularno-naukowych, a także wszystkich tych, którzy są zainteresowani neuronauką. W grupie docelowej projektu znalazły się także instytucje szkolnictwa wyższego, jednostki naukowe, placówki medyczne, przedsiębiorcy rozwijający innowacyjne technologie medyczne, organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną zdrowia, studenci, jak i dziennikarze popularno-naukowi i popularyzatorzy nauki różnych specjalności.

O Instytucie

Instytut Psychiatrii i Neurologii został powołany w 1951 r. z inicjatywy grupy psychiatrów i neurobiologów, w tym Jerzego Konorskiego, wybitnego neurofizjologa. Obecnie jest wiodącym ośrodkiem naukowym w Polsce specjalizującym się w rozwijaniu nowych metod leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych. Dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym i klinicznym, umożliwiającym rozpoznanie i leczenie chorób neurologicznych i psychicznych. Służy pomocą w warunkach szpitalnych, prowadzi konsultacje w warunkach ambulatoryjnych. Zajmuje się także edukacją podyplomową, prowadząc studia doktoranckie oraz specjalizacyjne dla lekarzy i psychologów. Podejmuje działania w obszarze promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej skierowane do pacjentów i ich rodzin, osób zdrowych oraz instytucji.

Do priorytetowych obszarów działań realizowanych w Instytucie należą:

  • prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie zaburzeń funkcji układu nerwowego
  • prowadzenie działalności leczniczo – usługowej w zakresie neurologii, neurochirurgii, psychiatrii i nauk pokrewnych
  • prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej
  • przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki.
Instytut aktualnie współpracuje z ponad pięćdziesięcioma ośrodkami naukowymi za granicą. Wśród nich są jednostki z Londynu, Michigan, Los Angeles, czy Monachium. Chętnie podejmuje współpracę z jednostkami naukowymi i badawczymi, z partnerami społecznymi oraz podmiotami komercyjnymi, oferując wysoko wyspecjalizowane kadry naukowe, pracownie diagnostyczne i terapeutyczne. Dysponując znaczącym zapleczem klinicznym IPiN jest gotowy do współpracy w ramach zróżnicowanych form partnerstwa i tworzenia konsorcjów badawczo-rozwojowych.

Wykonawcy projektu „Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Prof. Teresa Wierzba-Bobrowicz; dr n. med. Tomasz Stępień; dr n. med. Albert Acewicz; dr Paulina Felczak; dr Anna Mietelska-Porowska; dr n. med. Sylwia Tarka; dr n. med. Michał Grzegorczyk; dr n. med. Arkadiusz Samojedny; Małgorzata Kucharska- Maciaszek; Natalia Chmura; Kinga Ode; Maciej Golan; Joanna Młynarczyk; Ludomir Niewiadomski; Dominik Chutorański; Ewa Woszczek; Małgorzata Woszczek; Barbara Wiatrowska.